Finanční průvodce

Daň z příjmů fyzických osob 2020

Daň z příjmů fyzických osob 2020

Dne 1.4.2020 končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výjimku mají daňový poplatníci, kterým daňové přiznání zpracovává a podává poradce, neboť v tom případě může být přiznání podáno...

16. 3. 2020
Ukončování smluvního vztahu

Ukončování smluvního vztahu

Každý smluvní vztah může zaniknout několika způsoby.Nejčastější je zánik smluvního vztahu splněním všech závazků, což např. u úvěrových smluv znamená doplacením dluhu. U smluv o spotřebitelském úvěru platí, že k...

27. 1. 2020
Smluvní úroky a smluvní pokuty

Smluvní úroky a smluvní pokuty

Úvěr je definován tak, že jde o dočasné postoupení finančních prostředků věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten zaplatit za to sjednaný úrok. Výše úroku je sice dána dohodou smluvních stran,...

9. 12. 2019
Právní vady nemovitostí

Právní vady nemovitostí

Při nakládání s nemovitostmi, zejména při jejich koupi, je třeba věnovat velkou pozornost stavu nemovitostí, a to jak stavu faktickému, tak i právnímu. Co se rozumí faktickým stavem, si dokáže každý představit...

5. 11. 2019
Dražby

Dražby

Dražbou se rozumí veřejné jednání za účelem přechodu vlastnického práva k předmětu dražby, a to za nejvyšší učiněnou nabídku. S jedinou výjimkou (tj. dobrovolná dražba) se jedná o nucený prodej nemovitostí dlužníka za účelem uhrazení dluhu.

6. 10. 2019
Insolvence

Insolvence

Novelou insolvenčního zákona, která je účinná od 1. 6. 2019, došlo zejména ke zmírnění požadavků na oddlužení s tím, že nová pravidla se vztahují na ta řízení, v nichž je vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely...

3. 9. 2019
Exekuce

Exekuce

Exekucí se rozumí nucený výkon exekučního titulu, kterým je např. rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo rozhodnutí státní správy. V rámci exekuce je tedy vynucováno splnění povinnosti, kterou exekuovaný nesplnil dobrovolně...

27. 8. 2019
Co znamená zesplatnění úvěru, proč je nutné k němu někdy přistoupit

Co znamená zesplatnění úvěru, proč je nutné k němu někdy přistoupit

Zesplatnění je nejzazší prostředek, ke kterému přistupujeme v případech, kdy klient dlouhodobě či opakovaně nehradí splátky úvěru, popř. porušil jiná ujednání smlouvy...

5. 8. 2019