Časté dotazy

Co vše budu potřebovat k vyřízení úvěru?
Před poskytnutím spotřebitelského úvěru musí být posouzena úvěruschopnost žadatele, tj. jeho schopnost případně poskytnutý úvěr splácet. Za tímto účelem bude tedy společnost VITACREDIT s.r.o. vyžadovat od žadatele o úvěr pravdivé a úplné identifikační údaje, údaje o osobním statusu, a dále informace o příjmech a výdajích žadatele. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“ V případě podnikatelských úvěrů jsou rovněž vyžadovány úplné pravdivé identifikační a statusové údaje a informace o hospodaření žadatele.
Jsou úvěry vázány na určitý účel?
VITACREDIT s.r.o. poskytuje úvěry bezúčelové i úvěry účelově vázané, což platí pro úvěry spotřebitelské i úvěry podnikatelské. Konkrétní informace jsou uvedeny na těchto internetových stránkách v popisu jednotlivých nabízených typů úvěrů.
Jaké je požadováno zajištění úvěru?
Spotřebitelské úvěry na bydlení i podnikatelské úvěry jsou vždy zajištěny zástavním právem smluvním k nemovitým věcem ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby. V závislosti na výši úvěru může být úvěr zajištěn i ručitelským prohlášením. Zajištění spotřebitelského úvěru však nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Na zajištění konkrétního úvěru se vždy dohodnete s pracovníky společnosti VITACREDIT s.r.o., a toto se bude odvíjet od typu požadovaného úvěru, jeho výše a délce jeho splácení. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Je společně s úvěrem sjednáváno i pojištění neschopnosti úvěr splácet?
Ne, není. Naše společnost nepožaduje, abyste byli pojištěni proti neschopnosti úvěr splácet. Nicméně, toto pojištění si samozřejmě můžete sjednat sami.
Jak mám úvěr správně splácet?
Úvěr je třeba splácet bankovním převodem, vždy v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru. Klientům doporučujeme, aby si u své banky nastavily trvalý příkaz pro hrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru. Splátka by měla být, v ideálním případě, odeslána z Vašeho bankovního účtu tři pracovní dny před datem její splatnosti.
Jak mám postupovat, pokud potřebuji úvěr navýšit?
Navýšení již poskytnutého úvěru je vždy posuzováno individuálně, a to zejména na základě Vaší úvěruschopnosti, požadované výši finančních prostředků a Vaší dosavadní platební morálky. Ohledně možnosti navýšení vždy kontaktujte pracovníky společnosti VITACREDIT s.r.o. na naší bezplatné telefonní lince.
Můžu úvěr předčasně doplatit?
Spotřebitelský úvěr je klient oprávněn předčasně zcela nebo z části splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl povinen platit v případě, že by k předčasné úhradě nedošlo. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“
Co mám dělat, pokud nemám peníze na úhradu měsíční splátky?
Pokud se dostanete do jakýchkoliv potíží se splácením, nezavírejte před vzniklým problémem oči, a co nejdříve kontaktujte naši bezplatnou telefonní linku. Společně s pracovníky naší společnosti najdete možné řešení vzniklých problémů se splácením.
Co mi hrozí, pokud úvěr přestanu úplně splácet?
V důsledku prodlení s hrazením úvěru může být úvěr zesplatněn. V případě spotřebitelského úvěru je klient před zesplatněním vyzván k úhradě dluhu, k čemuž je mu poskytnuta lhůta 30 dnů. V případě prodlení s úhradou spotřebitelského úvěru je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky, ohledně níž je v prodlení. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny, maximálně však 200.000,-Kč. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace trvale přístupné spotřebiteli.“ V případě podnikatelský úvěrů se sankce řídí smluvními ujednáními.
Jak se bude dále postupovat v případě, že je úvěr doplacen?
Přibližně do dvou týdnů po doplacení dluhu vyplývajícího ze smlouvy o úvěru Vám bude zasláno Potvrzení o zániku zástavního práva a formulářový Návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. V případě refinancování stávajícího úvěru u společnosti VITACREDIT s.r.o. Vám budou listiny zaslány po vkladu nového zástavního práva do katastru nemovitostí. Návrh na výmaz je třeba podepsat, a obě listiny je třeba doručit příslušnému katastrálnímu úřadu společně s kolkem potvrzujícím úhradu nákladů správního řízení.